مجله کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/8 | 
ارسال مقالات به صورت الکترونیکی امکان پذیر است لذا نویسندگان محترم مقالات خود را از طریق وب سایت مجله ارسال نمایند.
مقالات از طریق وب سایت مجله کمیته تحقیقات دانشجویی و سایت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه قابل پیگیری می باشند
نشانی الکترونیکی: JSRC @thums.ac.ir
  Jsrc.thums.ac.ir  ​وب سایت مجله      
سایت دانشگاه:  www.thums.ac.ir
شماره تماس:  ۵۲۲86064- (۰۵۱)
نشانی مطلب در وبگاه مجله کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:
http://jsrc.thums.ac.ir/find.php?item=1.57.17.fa
برگشت به اصل مطلب